Меню

Фотореле STS - 104


Фотореле STS - 104
Приложение
Технически
характеристики
  Фоторелето е предназначено за включване на осветителни уреди. При намаляване на осветеността под определена стойност угасва зеленият диод и след 60 секунди релето включва контактите си. При увеличаване на осветеността действието е обратно.Измерването на осветеността става чрез фотосензор, който се монтира така, че върху него да не попада светлина от включените осветителни тела.

Фотореле STS - 104


Фоторелето е предназначено за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна опасност, без агресивни към материала на корпуса течности и газове.

Габаритни размери

Фотореле STS - 104


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАННИ :

работно напрежение: 220V~ 50/60Hz
комутационна възможност: 5A/250V или 1250 VA
механична устойчивост: 20 x 100³ цикъла
електрическа устойчивост: 10 x 100³ цикъла
работна температура минус: -10C....+75Сº
влажност: RH 85%
индикация на състоянието:
червено: включено реле
зелено: осветеност
присъединяване: 11-позиционен куплунг
присъединяване на фотосензора: 3 метра кабел