Меню

Електронно реле за време STS - 102


Електронно реле за време STS - 102
Приложение
Технически
характеристики

Електронното реле за време е микропроцесорно устройство, позволяващо работа с един или два периода от време, енергонезависима памет и релеен изход.Програмирането се извършва от клавиатурата на лицевия панел. Възможно е външно управление.

Функционални възможности:

- закъснение при включване
- закъснение при изключване
- еднократен импулс
- генераторен режим
- сумиране на двата периода за закъснение до 20 часа

Обхват на времезакъснение:

от 0.2 секунди до 9 часа 59 минути 59.9 секунди
Грешка: < 0.025 %

Вход:
Автоматично задействане след подаване на захранване
NPN транзистор или NO механичен контакт мeжду 6 и 7 клема

Изход:
Релеен - 5A / 2 x ( NO + NC )

Индикация:
4 - разрядна цифрова индикация
Часове - Минути - Секунди
Реле - червен светодиод

Захранване:
24 VAC/DC (+/-20%) / 0.1 A

Габарити: 36 x 36 x 97 mm
Присъединяване: 11 позиционен кръгов куплунг
Работен температурен обхват: 0° - 50° C
Степен на защита: IP 40 за панела
IP 20 за куплунга

Програмиране

След включване на захранващото напрежение и светването на индикацията се натиска еднократно бутон MODE. В най-левия сегмент се появява буква А - настройка на първия период от време. Началното състояние на релето: включено ("On") или изключено ("OFF") се избира с бутон RESET. Натискането на бутон SELECT превключва настройка на времето, като обхватите
са секунди и десети (SS.D) и часове и минути (H.MM), и се индицира от съответните светодиоди. Мигащата цифра се настройва с бутон RESET. Следващото натискане на бутон SELECT дава възможност за избор за край напериода "End" или продължение с другия период "CO"-continue. Повторното натискане на бутон MODE включва режим на програмиране на втория
период от време ( буква "B") по описания начин.

Електронно реле за време STS - 102

Третото натискане на бутон MODE превключва в режим готовност "ReaDY". Времерелето се стартира с бутон RESET, при включване на захранващото напрежение, или чрез кратковременно свързване накъсо на 6 и 7 клема от куплунга.

Електронно реле за време STS - 102


Габаритни размери и схема на свързване

Електронно реле за време STS - 102


Електронните устройства са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна безопасност, без агресивни към материала на корпуса течности и газове.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАННИ :

Захранващо напрежение: 24 V АС/DС 50/60Hz
Комутационна възможност: 5А/250Vdc или 1250 VАас,cosφ=1
Механична устойчивост: 20х100³ цикъла
Електрическа устойчивост: 1х100³ цикъла
Съпротивление на изолацията: >10МΩ при 1000V
Температура на експлоатация; 0...+55 °С
Влажност: (RH) 85%, без образуване на капки
Температура на съхранение: -25..+55 °С, RH 85%
Степен на защита на панела: IP40
Виброустойчивост: 10...55 Hz амплитуда 0.35mm
Материал на корпуса: поливинилхлорид, PVC