Меню

Система за контрол на редосеялки STS 804


Система за контрол на редосеялки STS 804
Приложение
Технически
характеристики


  Системата за контрол на редосеалки STS - 804 следи въртенето на задвижващото колело и двата сеещи полувала, както и наличие на зърно в бункерите.
Състои се от следните елементи:
- индуктивен датчик ID12N1ES1L с дължина на присъединителен кабел 5м. Отчита въртенето на задвижващото колело. Сигнала се взема от зъбно колело, непосредствено след съединителя;
- два индуктивени датчика ID12N1ES1L с дължина на присъединителен кабел 2м. Отчитат въртенето на двата сеещи полувала. Сигнала се взема от зъбни колелелета закрепени в техните крайща;
- два индуктивени датчика ID12N1ES1L с дължина на присъединителен кабел 5м. Отчитат положението на поплавковата система за контрол на нивото в бункерите за зърно /опция/;
- процесорен блок STS 804-1 - монтиран на редосеялката - осигурава логиката за сигнализация;
- контролен блок - монтиран в кабината - снабден със светлинна и звукова сигнализация и превключватели.
При вдигната сеялка /или в покои/ и включена система, на датчиците за контрол на движението не постъпват сигнали. Системата индицира това състояние с кратък звуков сигнал и инверсно премигване на светодиода 'READY'.
В режим на сеене и нормално въртене на задвижващото колело и сеещите полувалове, по датчиците за контрол на движението постъпват нормални сигнали. Системата индицира това състояние с постянно светене на светодиода 'READY' без звуков сигнал. При спиране на сигнал от някой от полуваловете /механична повреда/, системата индицира авария - непрекъснат звуков сигнал, комбиниран със светене на светодиода 'TROUBLE'.
При понижаване на нивото на зъзно в някой от бункерите и подаване на сигнал от датчика на поплавковата система, започва да мига светодиода 'TROUBLE' съпроводен от прекъснат звуков сигнал.
На контролния блок има монтирани два прекъсвача - за цялостно включване/изключване на системата и за включване/изключване на сирената.
. Системата преминава в нормално състояние при наличие на коректни сигнали.
Процесорния и контролния блок са свързани с кабел който за лесно обслужване се прекъсва с хеметизиран куплунг.


Технически данни

Захранване: от бордовата мрежа на трактора.
- напрежение 10 - 30 Vdc;
- консумация < 0,2 А;
- захранващ кабел 2х0,34мм2 с дължина 300мм неразглобяем от страна на блок контролен.
Входове: NPN, с винтови клеми на блок процесорен.
- INPUT 1 - сигнал от задвижващото зъбно колело след съединителя;
- INPUT 2 - сигнал от ляв сеещ полувал;
- INPUT 3 - сигнал от десен сеещ полувал;
- INPUT 4 - сигнал от ниво-поплавков механизъм на ляв бункер;
- INPUT 5 - сигнал от ниво-поплавков механизъм на десен бункер;
Индикация: на блок контролен.
- звукова 'HOOTER' с възможност за изключване;
- светодиод 'TROUBLE' - червен;
- светодиод 'READY' - зелен;
Електрическа връзка между блоковете: PVC каблел 7х1мм2 неразглобяем от към страна на блоковете и с разглобяем куплунг между тях.
Габарити и механично присъединяване: според приложените чертежи.
Материал на блоковете : пластмаса.
Работен температурен диапазон: -10 .. +70°С.
Работна влажност: 0 .. 80% RH, без образуване на капки.
Степен на защита:
- блок процесорен - IP 65
- блок електронен - IP 30
- куплунг - IP 65
- индуктивни датчици - IP 65
Условия на съхранение:
- температура - -20 .. +80°С
- влажност - 0 .. 95% RH

Система за контрол на редосеялки STS 804


Габаритни размери


Система за контрол на редосеялки STS 804


Схема на свързване


Система за контрол на редосеялки STS 804Електронните устройства са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна безопасност, без агресивни към материала на корпуса течности и газове.