Меню

Процесиндикатор /мини/ STS 406


Процесиндикатор /мини/ STS 406
Приложение
Технически
характеристики
Технически данни

Индикация: светодиодна.
- 3 разрядна - цифрова (99,9%);
- ‘OUTPUT’ - състояние на изход - светодиод червен ;
- ‘STATUS’ - аларма - светодиод червен.
Захранване:
- захранващо напрежение - 10 - 30Vdc;
- собствена консумирана мощност - < 0,5W.
Входове: 2 аналогови:
- U in - напреженов 0 - 10V, Rin > 100k;
- I in - токов 0-20mA или 4-20mА Rin = 125;
Изход: ( само за модел STS 406D).
- оптрон - изолиран, със защита от претоварване.
- PNP / NPN - в зависимост от схемата на включване;
- в режим честотен изход - Fout = 150-1000 Hz;
- максимално приложено напрежение - 30Vdc;
- максимален изходен ток - 200mA.
Електрическо присъединяване:
- вход - куплунг М8-4, с кабел 4х0,25мм² - 0,5 метра;
- изход - кабел 4х0,25мм² - 2 метра.
Габарити: 61х37х16.
Материал: пластмаса.
Работен температурен диапазон: 0 .. +50°С.
Работна влажност: 0 .. 80% RH
Степен на защита: IP 40.
Условия на съхранение:
- температура - -10 .. +60°С
- влажност - 0 .. 95% RH

Описание

STS406 представлява 3 разряден мини процесиндикатор монтиран на кабела. Служи за визуализация на аналогови величини, с възможност за участие в контрола на процеса. Индикацията на величината е в относителни единици /проценти 0-99.9%/. Устройството е с два аналогови входа: напреженов 0 - 10V и токов 0-20mA или 4-20mA /токовия вход се монтира само на STS406D/.
Процесиндикатора се предлага в два варианта: с аналогов и ключов изход:
- STS406A - аналогов - изходите повтарият входната величина. Този вариант е само за визуализация на аналоговата величина. В модела не се монира токов вход.
- STS406D - цифров - с един ключов изход, оптично изолиран с възможност за пресвързване в PNP и NPN схема. Изхода притежава защита от претоварване.
Режимите на работа на ключовия изход са:
- превключване с хистерезис - фиг.1;
- прозоречен - фиг.2;
- превключване в граница - фиг.3;
- честотно преобразуване - преобразува входната аналогова величина в честота /0 - 99,9% в 150 - 1000Hz/.
Границите за превключване се задават от менюто, като важно условие е втората граница P2 да е по-голяма от първата P1 /P2>P1/.


Процесиндикатор /мини/ STS 406


Промяна на параметрите


Промяната на параметрите се осъществява с предвидените на панела два бутона 'MODE' и 'UP'. /Виж Диаграма - Меню за промяна на параметрите/. Всички параметри, без избор на аналогов вход и филтър имат смисъл само за модела STS406D.
Достъп до менюто става с натискане и задържане на бутона 'MODE' за 3 секунди. На дисплея се изписва параметъра за промяна - 'INP'.

'INP' - избор на аналогов вход. Потвърждава се с ново натискане на бутона 'MODE'. На дисплея се изписва 'Uin' - нареженов вход. Промяната му в токов /'Iin'/ и обратно може да стане с натискане на бутона 'UP' /токовия вход се монтира само за STS406D!/ От избран напреженов вход, с натискане на бутона 'MODE' се преминава към настройка на граница 1 /'Li1'/. При избран токов вход, с натискане на бутона 'MODE' се преминава към избор на обхват 'RNG' - 0-20mA /'020'/ или 4-20mA /'420'/. Избора става с натискане на бутона 'UP'. Избрания обхват се потвърждава с натискане на бутона 'MODE', и се преминава към настройка на граница 1 /'Li1'/.

'Li1' - граница 1. Потвърждава се с ново натискане на бутона 'MODE'. Започва да мига младшия разряд /дясната цифра/. Стойноста и се избира с няколкократно натискане на бутона 'UP'. Преминаването към настойка на следваща цифра става с натискането на бутона 'MODE'. След настройка и на последната цифра и потвърждаване с 'MODE' се преминава към настойка на граница 2 /'Li2'/.

'Li2' - граница 2. Потвърждава се с ново натискане на бутона 'MODE'. Стойностите на граница 2 се задават като на граница 1. Задължително условие е граница 2 да е по-голяма от граница 1. При некоректно задаване, след потвърждаване на последната цифра, на дисплея се изписва 'Li2' и се налага ново въвеждане на стойности. При коректни стойности, след потвърждаване на последната цифра се преминава към избор режим на изхода. На дисплея се изписва 'MOD'.

'MOD' - избор режим на изхода. Потвърждава се с ново натискане на бутона 'MODE'. Режимите: хистерезис /'HIS'/, прозоръчен /'WIN'/, превключване в граница /'SWC'/ и честотно преобразуване /'U-F'/, се изреждат с натискането на бутона 'UP'. Желания се потвърждава с натискане на бутона 'MODE'. С това се преминава към избор състоянието на изхода - NO/NC. На дисплея се изписва 'OUT'. При избор на честотен режим се преминава директно към настройка на филтъра.

'OUT' - избор състоянието на изхода - NO/NC. Потвърждава се с ново натискане на бутона 'MODE'. На дисплея се изписва текущтото състояние. Желаното 'NO' или 'NC' се избира с бутона 'UP'. Потвърждава се с натискането на бутона 'MODE'. На дисплея се изписва 'FIL'.

'FIL' - настройка на филтъра. Потвърждава се с ново натискане на бутона 'MODE'. На дисплея започва да мига текущтата стойност. Желаната стойност се избира с няколкократното натискане на бутона 'UP' /от 2 до10/.
Потвърждава се с натискането на бутона 'MODE'. На дисплея се изписва '---' и устройството само /след зареждане на промените и филтъра/ преминава в основен /работен/ режим.






Забележка: При престой в меню за време по-голямо от 60 sec. без натискане на бутон, устройството автоматично преминава в работен режим със запис на променените до момента параметри.

ДИАГРАМА
Меню за промяна на параметри

Процесиндикатор /мини/ STS 406


Габаритни размери

Процесиндикатор /мини/ STS 406


Схеми на свързване

Процесиндикатор /мини/ STS 406


Таблица с използвани символи

Процесиндикатор /мини/ STS 406


Електронните устройства са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна безопасност, без агресивни към материала на корпуса течности и газове.