Меню

Програмируем контролер STS 525 M01


Програмируем контролер STS 525 M01
Приложение
Технически
характеристики

Програмируем контролер часовник реално време с 8 изхода STS 525 M01

  STS 525 M01 представлява 24 часов часовник реално време с 8 програмируеми изхода. За всеки изход могат да бъдат въведени до 20 записа с час на включване и час на изключване, като минималната стъпка е 1 секунда. Менюто на устройството позволява задаване, преглед и редактиране /изтриване и добавяне/ на записи, тестване на изходите и настройка на часовника. Настройките се запазват и при отпадане на захранващото напрежение. В режимите на задаване и преглед/редактиране, изходите са активни.

Технически данни

Индикация: светодиодна
- цифрова - два реда по 6 разряда;
- 'OUT' - 'OUT 8' - състояние на изходите - 8 светодиода - червени;
Захранване:
- захранващо напрежение - 90 - 230 V ac
- консумирана мощност - < 5VA
Изходи:
-
реле - нормално отворен контакт - 3A - 250 V ac, 3A - 30 V dc;
Брой записи за всеки изход - 20;
Минимална стъпка на запис - 1 секунда;
Механично присъединяване: за лицев монтаж в квадратен отвор 90х90мм, посредством пластмасови скоби /в комплекта/
Електрическо присъединяване: винтови клеми - разглобяеми
Габарити:96х96х100мм
Материал: пластмаса
Работен температурен диапазон: 0 ... +50ºС
Работна влажност: 0 ... 80%RH
Степен на защита:
- на панела - IP 40;
- на корпуса - IP 20;
-на клемите - IP 20.
Условия на съхранение:
-
температура - -10 ... +60ºС
- влажност - 0 ...95% RH

Въвеждане /добавяне/ на нов запис

В режим на въвеждане /добавяне на нов запис се влиза в менюто чрез натискане на бутона NEW за 3 секунди. Свети светодиод NEW. На дисплея премигва номера на изхода за който ще се въвежда запис. Номера на желания изход се избира с натискане на бутоните UP/DOWN.

Основен/работен режим

Програмируем контролер часовник реално време с 8 изхода STS 525 M01
Програмируем контролер часовник реално време с 8 изхода STS 525 M01

На дисплея се зарежда текущото време. Цифрата достъпна за корекция мига. Стойността и се променя с натискане на бутоните UP/DOWN. Преминаването към следвашата цифра за корекция става с натискане на бутона SHIFT. Процеса е цикличен.

Забележка:
При изход от менюто, записите автоматично се подреждат по ред определен от времето на включване.
Втози режим не е възможно изтриване или корекция на съществуващ запис.
При престой в менюто за време по-голямо от 60 секунди без натискане на бутон, устройството автоматично преминава в основен/работен режим без запис на текущите /незапаметени/ промени.

Преглед, редактиране, изтриване на записи

В режим за преглед, редактиране и изтриване на записи се влиза чрез натискане на бутона EDIT за 3 секунди. Свети светодиода EDIT. На дисплея мига номера на изхода който ще се преглежда/редактира. Номера на желания изход се избира с бутоните UP/DOWN

Основен/работен режим

Програмируем контролер часовник реално време с 8 изхода STS 525 M01
Програмируем контролер часовник реално време с 8 изхода STS 525 M01
Програмируем контролер часовник реално време с 8 изхода STS 525 M01


От това състояние, с натискане на бутона ENTER се преминава в режим за тест на всички изходи заедно. Състоянието им се превключва с натискане на бутона SHIFT.
При следващо натискане на бутон ENTER устройството се връща в основен/работен режим.

Забележка:
В този режим изходите се управлявата само ръчно. При престой в менюто за 60 секунди без натискане на бутон, устройството преминава автоматично в основен/работен режим.

Сверяване на час и дата

В режима се влиза чрез натискане и задържане за 3 секунди на бутона TIME. Мигат светодиодите NEW и EDIT. На дисплея се зарежда текущото време. Цифрата достъпна за корекция мига. Стойността и се променя с натискане на бутоните UP/DOWN. Преминаване към следващата цифра за корекция става с натискане на бутона SHIFT. Процеса е завършен.

Основен/работен режим

Програмируем контролер часовник реално време с 8 изхода STS 525 M01

Натискането на бутона CLEAR отменя направените корекции и връща на първата цифра.
Потвърждаването на зададения час и преминаване към сверяване на датата става с натискането на бутона ENTER.
На дисплея зе зарежда текущото време. Цифрата достъпна за корекция мига. Стойността и се променя с натискане на бутоните UP/DOWN. Преминаването към следващата цифра за корекция става с натескане на бутона SHIFT. Процеса е приключен.
Натисканета на бутона CLEAR отменя направените корекции и връща на първата цифра.

Програмируем контролер часовник реално време с 8 изхода STS 525 M01


Потвърждаването на направените промени и изход към основен/работен режим става с натискането на бутона ENTER. Стова се извършва и запис на направените промени.

Забележка:
В този режим изходите не са активни. При излизане от него, устройството продължава изпълнението на програмата с новозададения час.
При престой в меню за време по-голямо от 60 секунди без натискане на бутон, устройството преминава автоматично в основен/работен режим без запис на направените промени.

Габаритни размери

Програмируем контролер часовник реално време с 8 изхода STS 525 M01


Допустими минимални разстояния между съседни уреди

Програмируем контролер часовник реално време с 8 изхода STS 525 M01


Схема на свързване

Програмируем контролер часовник реално време с 8 изхода STS 525 M01


Таблица с използвани символи

Програмируем контролер часовник реално време с 8 изхода STS 525 M01


Електронните устройства са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна безопасност, без агресивни към материала на корпуса течности и газове.