Меню

Контролер за управление на стъпкови мотори STS-426


Контролер за управление на стъпкови мотори STS-426
Приложение
Технически
характеристики
STS426M01 представлява контролер за управление на драйвер за стъпков мотор позволяващ работа в два режима - дозиране и етикетирка.

При получаване на разрешаващ сигнал от контролера по вход ‘In1’, устройството подава сигнал ‘ENABLE’ през ‘OUT1’ към драйвера. След отговор за готовност от драйвера по вход ‘In4’ системата е готова и го потвърждава със сигнал през ‘OUT4’ към контролера.
Изходите ‘OUT2’ и ‘OUT3’ задават брой стъпки и посока на движение.
Входовете ‘In2’ и ‘In3’ са съответно ‘START’ и ‘STOP’ сигнали.

РЕЖИМ ДОЗАТОР / DOSAGE MODE - Режим за дозираща система. При получаване на ‘START’ сигнал и налични условия, устройството подава на драйвера зададения брой импулси / ‘БРОЙ СТЪПКИ Д.’/ ‘COUNT STEP D.’ /, спира, сменя посоката и подава брой импулси назад / ‘СТЪПКИ НАЗАД Д.’/STEP BACK D.’ /.
Забележка: Зададените стъпки са с коеф. Х10 !

ЕТИКЕТИРКА / LABEL MODE- Режим етикетирка. При получаване на ‘START’ сигнал и налични условия, след закъснение определено от параметър / ‘ЗАК. СЛЕД СТАРТ’/‘START DELAY ’ /, устройството подава на драйвера зададения брой импулси / ‘БРОЙ СТЪПКИ1 Е.’/‘COUNT STEP1 L.’ /. При получаване на ‘STOP’ сигнал, устройството подава на драйвера зададения брой импулси / ‘БРОЙ СТЪПКИ2 Е.’/‘COUNT STEP2 L.’ /., като общият брой импулси подадени към драйвера не може да превишава / ‘БРОЙ СТЪПКИ1 Е.’/‘COUNT STEP1 L.’ /.

Ръчния режим - постоянна работа при натиснат бутон / ‘НАТИСНАТ БУТОН’/‘PRESS’ / или единичен цикъл / ’ЕДИНИЧЕН ЦИКЪЛ’/’SINGLE’ / има възможност да бъде изключен от параметър / ‘РЪЧЕН РЕЖИМ’ /‘MANUAL MODE’ /от менюто.
Честотата на подаваните импулси към драйвера, както за ръчен така и за автоматичен режим се задават с параметри / ‘СКОРОСТ Р. РЕЖ.’/‘SPEED M. MODE’ / и / ‘СКОРОСТ А. РЕЖ.’/‘SPEED A. MODE’ / и могат да бъдат от 20 до 5000 херца.
Посоката на въртене и ускорението могат да бъдат променяни с параметри / ‘ПОСОКА ВЪРТЕНЕ’/’DIR ROTATION’ / и / ‘СТЪПКА НАР. Hz’/’STEP INCR. FR.’ / от менюто.

Устройството дава възможност за записване и бърз избор на 10 банки / ‘БАНКА НОМЕР х'/’BANK NUMBER x’ /с различни настройки на параметри, с цел улеснена смяна на 10 рецепти на машината. Избора на банка / ‘ИЗБОР НА БАНКА’/’SELECT BANK’ /, е улеснен и не изисква влизане в основното меню - ‘ДИАГРАМА - избор на банка’.
Промяната на параметрите на всяка от банките, става като предварително се избере желания номер банка.

Менюто дава възможност за избор на езика / ‘ИЗБОР НА ЕЗИК’/’SELECT LANGUAGE’ /, и промяна на контраст и яркост на дисплея / ‘КОНТРАСТ’/’CONTRAST’ , ‘ЯРКОСТ’/’BRIGHTNESS’ /.

Достъпа до промяна на режимите и параметрите е защитен от парола. Тя е фабрично зададена и не може да се променя от потребителя.

Технически данни

Индикация:
- графичен дисплей 128х64;
- 8 светодиода сини - състояние на входовете и изходи.
Захранване:
- захранващо напрежение - 24Vdc;
- консумирана мощност - < 3VA.
Входове: 4 цифрови, галванично изолирани, PNP, 5-30Vdc, ток <10mA за всеки вход:
- INPUT 1 - ‘ENABLE’ - разрешаващ сигнал. Активно високо ниво;
- INPUT 2 - ‘START’ - старт-сигнал. Активно високо ниво;
- INPUT 3 - ‘STOP’ - стоп-сигнал /само за режим ‘ЕТИКЕТИРКА’/. Активно високо ниво;
- INPUT 4 - ‘STATUS’ - състояние на готовност на драйвера за стъпковия мотор. Активно ниско ниво.
Изходи: 4 цифрови, галванично изолирани, PNP, транзисторни с изведен общ извод. Максимален изходен ток - 100 mA за всеки изход.
Максимално приложено напрежение на изходите - 30Vdc. Максимално остатъчно напрежение < 1V:
- OUTPUT 1 - разрешяващ сигнал към драйвера за стъпковия мотор. Активно ниво - програмируемо от менюто;
- OUTPUT 2 - стъпки към драйвера за стъпковия мотор. Активно високо ниво;
- OUTPUT 3 - посока към драйвера за стъпковия мотор. Високо ниво - ‘BACKWARD’, ниско ниво - ‘FORWARD’;
- OUTPUT 4 - състояние на готовност. Активно ниско ниво.
Механично присъединяване: за лицев монтаж в правоъгълен отвор 45х94 , посредством пластмасови скоби /в комплект/.
Електрическо присъединяване: винтови клеми - разглобяеми.
Габарити: 48х96х92
Материал: пластмаса.
Работен температурен диапазон: 0 .. +50°С.
Работна влажност: 0 .. 80% RH
Степен на защита:
- на панела - IP 40;
- на корпуса - IP 20;
- на клемите - IP 20.
Условия на съхранение:
- температура - -10 .. +60°С
- влажност - 0 .. 95% RH

ДИАГРАМА - Регулиране на яркост/контраст

Контролер за управление на стъпкови мотори


ДИАГРАМА - Избор на банка

Контролер за управление на стъпкови мотори


ДИАГРАМА
Достъп за избор на език, режим и промяна на параметри


Контролер за управление на стъпкови мотори


ДИАГРАМА
Меню за промяна на параметри режим ‘ДОЗИРАНЕ’

Контролер за управление на стъпкови мотори


ДИАГРАМА
Меню за промяна на параметри режим ‘ЕТИКЕТИРКА’

Контролер за управление на стъпкови мотори


Габаритни размери

Контролер за управление на стъпкови мотори


Схема на свързване

Контролер за управление на стъпкови мотори