Меню

Контролер за система за напояване STS-525 М02


Контролер за система за напояване STS-525 М02
Приложение
Технически
характеристики

Програмируем контролер за система за напояване с управление на сондажна и хидрофорна помпа STS 525 M02


STS 525 M02 представлява контролер за система за напояване с управление на сондажна и хидрофорна помпа. В устройството е вграден 24 часов часовник реално време, който позволява последователно управление на 5 изхода /кръга за напояване/ по зададена програма.

Програмата определя час на стартиране, време за напояване и пауза след него за всеки от изходите, цикличност /брой повторения/ и време за спиране - при забавяне на изпълнението. Налични са 5 програми с повторяемост 24 часа.

Условията за стартиране на програмата са:

- различно зададено време за старт и време за гарантирано спиране;

- липса на сигнал от сензора за дъжд;

- наличие на вода над минималното ниво в междинен резервоар;

- активирано време за старт.

Пропадането на нивото под минимум, води до пауза на програмата до достигане на ниво максимум.

Липсата на дебит на сондажната помпа /липса на вода в сондажа или задръстен филтър/ се индицира с надпис ‘ALARM’. Сондажната помпа се изключва с цел защита.

Менюто на устройството позволява стартиране на демонстрационна програма, редактиране времената за стартиране, спиране и цикличност на програмите, тестване на изходите /ръчно включване и изключване/, настройка на часовника - час и датата, настройка на технологичните времена. Технологичните времена са:

- време за работа на всеки напоителен кръг;

- пауза след всеки напоителен кръг;

- време за работа на сондажна помпа след достигане на максимум в резервоара;

- време за блокиране следенето на датчика за дебит при старт на сондажна помпа;

Тези параметри зависят от конкретните условия /дебит на сондажа, обем на междинен резервоар и др./ и се задават при настройка на системата. Некоректни стойности могат до доведат до неправилна работа на системата.

За настройка на системата, в контролера е предвиден ръчен режим за управление на изходите.

Ненужните програми се изключват, като се настроят с еднакво време за старт и време за гарантирано спиране.

Ненужните кръгове за напояване за всяка от програмите се изключват, като съответното време се настрои на 00.


Технически данни

Индикация: светодиодна
- цифрова - два реда по 6 разряда;
- 'OUT' - 'OUT 8' - състояние на изходите - 8 светодиода - червени;
- ‘I’N1'- ‘IN4' - състояние на входовете - 4 светодиода - червени;
Захранване:
- захранващо напрежение - 90 - 230 V ac
- консумирана мощност - < 5VA
Изходи:
- реле - нормално отворен контакт - 3A - 250 V ac, 3A - 30 V dc;
- OUT1- OUT5 : изходи вентили;
- OUT6 : звукова сигнализация - старт на програма;
- OUT7 : управление сондажна помпа;
- OUT8 : управление хидрофорна помпа.
Входове: PNP 10-30Vdc, max 20mA за всеки вход:
- IN1 : сигнал минимум междинен резервоар;
- IN2 : сигнал максимум междинен резервоар;
- IN3 : сигнал наличен дебит сондажна помпа;
- IN4 : сигнал сензор за дъжд;
Брой програми /страртове/ за денонощие: 5;
Време активен кръг /за всеки/: 0 - 59 минути /стъпка 1 минута/.
Време пауза след активен кръг /за всеки/: 0 - 59 минути /стъпка 1 минута/.
Цикличност /повторяемост/ в един старт: 1 - 59;
Време за работа на сондажна помпа след достигане на максимум в резеровара /сигурен максимум/: 0 - 59 секунди /стъпка 1 секунда/;
Време за блокиране следенето на датчика за дебит при старт на сондажна помпа: 0 - 59 секунди /стъпка 1 секунда/;
Механично присъединяване: за лицев монтаж в квадратен отвор 90х90мм, посредством пластмасови скоби /в комплекта/
Електрическо присъединяване: винтови клеми - разглобяеми
Габарити: 96х96х100мм
Материал: пластмаса
Работен температурен диапазон: 0 ... +50ºС
Работна влажност: 0 ... 80%RH
Степен на защита:
- на панела - IP 40;
- на корпуса - IP 20;
-на клемите - IP 20.
Условия на съхранение:
- температура - -10 ... +60ºС
- влажност - 0 ...95% RH

Стартиране на демонстрационна програма

Този режим демонстрира работата на системата. С отложен старт от 30 секунди, стартира заложена програма, която изрежда напоителните кръгове за по 2 минути с 10 секунди пауза между всеки. Достъпа се осъществява чрез натискане и задържане за 3 секунди на бутона DEMO /ENTER/.

Програмируем контролер за система за напояване с управление на сондажна и хидрофорна помпа STS 525 M02

Редактиране СТАРТ - СТОП и цикличност за всяка програма

Този режим позволява настройка времената на старт, стоп и цикличност за всяка от програмите. Достъпа се осъществява чрез натискане и задържане за 3 секунди на бутона EDIT. С бутоните UP и DOWN се избира желаната програма за промяна /номера мига/ . Потвърждава се с ENTER и се преминава към въвеждане на времето на включване. С бутона SHIFT се избира цифрата за промяна /започва да мига/, а с бутоните UP и DOWN се променя.
Зададената стойност се потвърждава с бутона ENTER , и се преминава към въвеждане на времето за гарантирано спиране. С бутона SHIFT се избира цифрата за промяна /започва да мига/, а с бутоните UP и DOWN се променя.


Програмируем контролер за система за напояване с управление на сондажна и хидрофорна помпа STS 525 M02
Програмируем контролер за система за напояване с управление на сондажна и хидрофорна помпа STS 525 M02


Зададената стойност се потвърждава с бутона ENTER - преминава се към въвеждане броя на повторенията. С бутона SHIFT се избира цифрата за промяна /започва да мига/, а с бутоните UP и DOWN се променя. Зададената стойност се потвърждава с бутона ENTER.
Внимание - при изход от менюто, контролера преподрежда номерата на програмите по тяхното време на стартиране!

Ръчно тестване на изходите

Позволява ръчен тест на изходите поотделно и заедно. В режима се влиза чрез натискане и задържане за 3 секунди на бутона TEST. На дисплея се изписва /мига/ номера на изхода който ще се тества. Номера на желания изход се избира с натискане на бутоните UP/DOWN, а състоянието му се превключва с натискане на бутон SHIFT. При активиран изход свети и съответният му светодиод. С натискане на бутон ENTER се преминава в режим за тест на всички изходи заедно. Състоянието им се превключва с натискане на бутона SHIFT. При следващо натискане на бутон ENTER устройството се връща в основен/работен режим.

Програмируем контролер за система за напояване с управление на сондажна и хидрофорна помпа STS 525 M02

Сверяване на час и дата

Достъп се осъществява чрез натискане и задържане за 3 секунди на бутона TIME. На дисплея се зарежда текущото време. Цифрата достъпна за корегиране мига. Стойността и се променя с натискане на бутоните UP / DOWN. Преминаването към следваща цифра за корекция става с натискането на бутона SHIFT. Процеса е цикличен.


Програмируем контролер за система за напояване с управление на сондажна и хидрофорна помпа STS 525 M02

Натискането на бутон CLEAR отменя направените корекции и връща на първата цифра. Потвърждаването на зададения час и преминаване към сверяване на датата става с натискането на бутона ENTER. На дисплея се зарежда текущото време. Цифрата достъпна за корегиране мига. Стойността и се променя с натискане на бутоните UP / DOWN. Преминаването към следваща цифра за корекция става с натискането на бутона SHIFT. Процеса е цикличен. Натискането на бутон CLEAR отменя направените корекции и връща на първата цифра.


Програмируем контролер за система за напояване с управление на сондажна и хидрофорна помпа STS 525 M02

Потвърждаването на направените промени и изход към основен/работен режим става с натискането на бутона ENTER. С това се извършва и запис на направените промени.


Редактиране времената за напояване и паузите между тях, за всеки контур и програма.

Достъпа се осъществява чрез натискане и задържане за 3 секунди на бутона SET /EXIT/. С бутоните UP и DOWN се избира номера на желаната програма /номера мига/, чиито параметри ще се променят. Потвърждава се с ENTER и се преминава към въвеждане на времето за напояване на първи контур. С бутона SHIFT се избира цифрата за промяна /започва да мига/, а с бутоните UP и DOWN се променя.
Зададената стойност се потвърждава с бутона ENTER , и се преминава към въвеждане на времето за пауза след това. С бутона SHIFT се избира цифрата за промяна /започва да мига/, а с бутоните UP и DOWN се променя.Програмируем контролер за система за напояване с управление на сондажна и хидрофорна помпа STS 525 M02

Зададената стойност се потвърждава с бутона ENTER , и се преминава към въвеждане на времето за напояване на втори контур и т.н до паузата на петия контур. След потвърждаване с ENTER ,се преминава към въвеждане на времето за спиране на сондажната помпа след достигане на максимум на междинния резервоар.

Програмируем контролер за система за напояване с управление на сондажна и хидрофорна помпа STS 525 M02


С бутона SHIFT се избира цифрата за промяна /започва да мига/, а с бутоните UP и DOWN се променя. Зададената стойност се потвърждава с бутона ENTER , и се преминава към въвеждане на времето за блокиране на следенето на датчика за дебит при старт на сондажна помпа.
С бутона SHIFT се избира цифрата за промяна /започва да мига/, а с бутоните UP и DOWN се променя. Зададената стойност се потвърждава с бутона ENTER. Преминава се към основната програма.


Програмируем контролер за система за напояване с управление на сондажна и хидрофорна помпа STS 525 M02

Габаритни размери

Програмируем контролер за система за напояване с управление на сондажна и хидрофорна помпа STS 525 M02


Примерна схема на свързване в система

Програмируем контролер за система за напояване с управление на сондажна и хидрофорна помпа STS 525 M02


Таблица с използвани символи

Програмируем контролер за система за напояване с управление на сондажна и хидрофорна помпа STS 525 M02


Електронните устройства са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна безопасност, без агресивни към материала на корпуса течности и газове.