Меню

Програмируем брояч STS - 222 - 08


Програмируем брояч STS - 222 - 08
Приложение
Технически
характеристики
Технически данни

Индикация: светодиодна
- 8 разрядна - цифрова;
- ‘OUT 1’ - състояние на изход 1 - светодиод червен;
- ‘OUT 2’ - състояние на изход 2 - светодиод червен.
Захранване:
- захранващо напрежение :
90 - 220 V ac за модела STS - 222 - 8R/O/ - S220, и
24V ac/dc за модела STS - 222 - 8R/O/ - 24;
- консумирана мощност - < 3VA.
Входове: 4 цифрови, програмируеми / PNP/NPN / - напрежение 10-30Vdc, ток - <10mA за всеки вход:
- INPUT 1 - броячен вход А;
- INPUT 2 - функционален/броячен вход В;
- INPUT 3 - функционален;
- INPUT 4 - вход ‘RESET’;
Минимална продължителност на входния сигнал - 200uS.
Изход:
- реле - за модела STS - 222 - 8R - S220/24/ - с превключващ контакт за изход 1 и нормално отворен за изход 2 - 3А - 250Vac, 3A - 30Vdc;
- оптрон - изолиран EC, за модела STS - 222 - 8O - S220/24/ - 100mA - 30 Vdc / без защита от претоварване! /.
Механично присъединяване: за лицев монтаж в квадратен отвор 46х46 , посредством пластмасови скоби /в комплект/.
Електрическо присъединяване: винтови клеми - разглобяеми.
Габарити: 48х48х100.
Материал: пластмаса.
Работен температурен диапазон: 0 .. +50°С.
Работна влажност: 0 .. 80% RH
Степен на защита:
- на панела - IP 40;
- на корпуса - IP 20;
- на клемите - IP 20.
Условия на съхранение:
- температура - -10 .. +60°С
- влажност - 0 .. 95% RH

Описание

STS-222-8R/O/-S220/24/ представлява 2х4 разряда програмируем брояч с 4 входа и 2 изхода, позволяващ работа в седем режима:
MOD 1 - Един 4 разряден брояч на събиране или изваждане с индикация на втората граница - посока определена от параметър ‘DIR1’ и вход ‘INPUT2’. Броячен вход - ‘INPUT1’. Вход за забрана на броенето - ‘INPUT3’. Нулиране - граница1, граница2, реле1, реле2, вход ‘INPUT4’, бутон ‘RESET’.
MOD 2 - Един 4 разряден реверсивен брояч с индикация на втората граница- събира/изважда/ по вход ‘INPUT1’ и изважда/събира/ по вход ‘INPUT2’. Вход за забрана на броенето - ‘INPUT3’. Посоката на броене на входовете се определя от параметрите ‘DIR1’ и ‘DIR2’. Нулиране - граница1, граница2, реле1, реле2, вход ‘INPUT4’, бутон ‘RESET’.
MOD 3 - Един 4 разряден реверсивен брояч с входове тип "енкодер” - вход А - ‘INPUT1’ , вход В - ‘INPUT2’. Вход за забрана на броенето - ‘INPUT3’.Посоката на броене се променя от параметъра ‘DIR1’. Нулиране -граница1, граница2, реле1, реле2, вход ‘INPUT4’, бутон ‘RESET’.
MOD 4 - Един 8 разряден реверсивен брояч - събира/изважда по вход ‘INPUT1’ и изважда/събира по вход ‘INPUT2’. Вход за забрана на броенето - ‘INPUT3’. . Посоката на броене на входовете се определя от параметрите ‘DIR1’ и ‘DIR2’. Нулиране - граница 12, реле 1, вход ‘INPUT4’.
MOD 5 - Два независими 4 разрядни брояча на събиране или изваждане с по една граница - посоки на броене определени от параметри ‘DIR1’ и ‘DIR2’. Броячен вход 1- ‘INPUT1’. Броячен вход 2 - ‘INPUT2’. Hулиране на брояч 1 - граница1, реле1, вход ‘INPUT3’. Нулиране на брояч 2 - граница2, реле2, вход ‘INPUT4’,бутон ‘RESET’ /нулира и двата/.
MOD 6 - Два независими 4 разрядни брояча на събиране или изваждане с по една граница - посоки на броене определени от параметъри ‘DIR1’ и ‘DIR2’, и входове ‘INPUT3’ за брояч 1 и ‘INPUT4’ за брояч 2. Броячен вход 1- ‘INPUT1’. Броячен вход 2- ‘INPUT2’. Hулиране на брояч 1 - граница1, реле1. Нулиране на брояч 2 - граница2, реле2, бутон ‘RESET’ /нулира и двата/.
MOD 7 - Два независими 4 разрядни брояча на събиране или изваждане с по една граница - посоки на броене определени от параметъри ‘DIR1’ и ‘DIR2’. Броячен вход 1- ‘INPUT1’. Броячен вход 2- ‘INPUT2’. Вход за забрана на броене на брояч 1 - ‘INPUT3’. Вход за забрана на броене на брояч 2 - ‘INPUT4’. Hулиране на брояч 1 - граница1, реле1. Нулиране на брояч 2 - граница2, реле2, бутон ‘RESET’ /нулира и двата/.
Нулирането на показанието може да стане ръчно - във всеки един момент при сигнал по вход / без ‘MOD5’, ‘MOD6’ и ‘MOD7’/ или натискане на бутона ‘RESET’ /може де се забрани от менюто/.
Реакцията на изходите се определя от две програмируеми граници с улеснен достъп за промяна. Всеки от изходите може да се програмира за еднократно включване при достигане на зададената стойност или да се изработи импулс с определена продължителност.
Входовете на брояча са проектирани за работа с различни типове датчици (индуктивни, оптични, капацитивни) работещи с захранващо напрежение 10-30Vdc, като типа PNP или NPN се задава с параметър от менюто. При работа с механични контакти е предвиден програмируем филтър на входния сигнал /без MODE_3/.
Брояча има входен програмируем делител и входен програмируем множител.
Във всички режими /по време на задаване на границите или редактиране на параметри в менюто/ входовете са активни и брояча работи.
С цел защита от случайна или нежелана промяна на параметри, достъпа до менюто е защитено с парола.


Промяна на границите

Границите се променят чрез натискане на бутон 'LIMES', когато броячът е в работен режим /не изисква парола/. На дисплея се изписва граница 1 - ‘LIM 1’. Чрез повторно натискане на бутона 'LIMES’, се избира граница 2. Следващо натискане на бутона, връща брояча в работно състояние. Желаната за промяна граница се потвърждава с бутона 'SELECT'. На дисплея се изобразява стойноста на границата, като най - младшия /десния/ разряд мига /може да бъде редактиран/. Стойноста се променя с бутона 'RESET'. С бутон 'SELECT' се избират следващ разряд. След последния разряд се преминава отново на първия.
Бутон 'MODE' установява брояча в работен режим, като се записва вече променената граница.
/ Виж Диаграма - Промяна на границите/

За ‘MOD4’ 12 разрядната граница се задава, като в Граница 1 /‘LIM1’/ се зададе младшата част, а в Граница 2 /‘LIM2’/- старшата.

Достъп до меню за промяна на параметрите

Менюто за промяна на параметрите е защитено с парола. Паролата е 3004 - фиксирана и не може да се променя от потребителя.
Въвеждането на паролата и достъп за промяна на параметрите става посредством натискане на бутон ‘MODE’ на брояча. На дисплея се изобразява ‘PASS’.
Повторно натискане на бутон ‘MODE’ връща брояча в работен режим, а натискането на бутон ‘SELECT’ го установява в режим за въвеждане на парола - започва да мига най-левия разряд.
Чрез бутона ‘RESET’ се изреждат цифрите от 0 до 9. Желаната се потвърждава с бутона 'SELECT' , с което се преминава на следващия разряд. След потвърждаване и на последната цифра, при вярно въведена парола се преминава към редактиране на параметрите. При грешна парола на дисплея се изобразява ‘ERR’ и след три секунди брояча преминава в работен режим.
/ Виж Диаграма - Достъп до меню за промяна на параметрите/


Промяна на параметрите


Параметрите се променят със следните бутони
- бутон 'MODE' избира следващ параметър;
- бутон 'SELECT' избира текущ параметър за редактиране /опции/;
- бутон 'RESET' редактира избрания параметър.
За да бъдат записани направените промени, от менюто трябва да се излезе със запис на параметрите - 'SAVE'. Потвърждава се със бутон 'SELECT'. С бутон 'RESET' се избира 'YES'. Потвърждава се с бутон 'MODE'. След изход от менюто на дисплея се появява надпис 'RDY'.
Повторно потвърждаване с бутон 'MODE' установяват брояча в работен режим.
/ Виж Диаграма - Меню за промяна на параметрите/

Забележка: При престой в меню за време по-голямо от 60 sec. без натискане на бутон, брояча автоматично преминава в работен режим без запис на променените параметри.
Параметрите се променят със следните бутони
- бутон 'MODE' избира следващ параметър;
- бутон 'SELECT' избира текущ параметър за редактиране /опции/;
- бутон 'RESET' редактира избрания параметър.
За да бъдат записани направените промени, от менюто трябва да се излезе със запис на параметрите - 'SAVE'. Потвърждава се със бутон 'SELECT'. С бутон 'RESET' се избира 'YES'. Потвърждава се с бутон 'MODE'. След изход от менюто на дисплея се появява надпис 'RDY'.
Повторно потвърждаване с бутон 'MODE' установяват брояча в работен режим.
/ Виж Диаграма - Меню за промяна на параметрите/Забележка: При престой в меню за време по-голямо от 60 sec. без натискане на бутон, брояча автоматично преминава в работен режим без запис на променените параметри.

Описание на достъпните параметри за промяна


‘FRST' - Factory RеSеT - зарежда или не заводски настройки. Опции: YES/NO ;
'MODx' - work MODе - избира работен режим. Опции: [1 .. 3];
'DIR' - DIRection - задава посока на броене. Опции: FORWard/BACKward;
'EDG’ - EDGе - задава преден/заден фронт по който да се брои. Опции: RISE/FALL ;
FLT' - input FiLTer - входен филтър. Задава минималната продължителност на входния импулс при която да бъде отброен. Опции: [0 .. 999] ms.;
'DIV' - input DIVider - входен делител. Опции: [1 .. 9999];
'MLT' - input MuLTiplier - входен множител. Опции:[0,001 .. 9,999];
‘DPT’ - Decimal PoinT - десетична точка. Опции: без или след всеки разряд;
'INP' - INPut type - задава типът на входовете. Опции: PNP/NPN;
'OUT1' - OUTput type - задава състоянието на изход 1. Опции: NO/NC - нормално отворен/нормално затворен;
'OUT2' - OUTput type - задава състоянието на изход 2. Опции: NO/NC - нормално отворен/нормално затворен;
'PLS1' - PULS - продължителност на изходния импулс на Изход1, при достигане на Граница 1. Опции [0,01 .. 9,99] sec. При '0' изхода остава постоянно задействан;
'PLS2' - PULS - продължителност на изходния импулс на Изход 2, при достигане на Граница 2. Опции [0,01 .. 9,99] sec. При '0' изхода остава постоянно задействан;
'АCLR' - Automatic CLeaR counter - задава кога да се нулира брояча автоматично. Опции:
NCLR - Nо_CLеаR - не нулира,
REL1 - RELay1 - при изтичане на времето на импулса на изход 1,
REL2 - RELay2 - при изтичане на времето на импулса на изход 2,
LIM1 - LIMes1 - при достигане на граница 1,
LIM2 - LIMes2 - при достигане на граница 2;
’МCLR' - Manual CLeaR counter - разрешава/забранява нулирането на брояча от бутон 'RESET' и вход ‘INPUT 4’. Опции:
BRST - Button ReSeT - разрешава нулиране от бутон 'RESET',
IN 4 - INput 4 - разрешава нулиране от вход 'INPUT 4',
BOTH - разрешава нулиране от вход 'INPUT 4' и бутон 'RESET',
NONE- забранява нулиране от вход 'INPUT 4' и бутон 'RESET';
’SAVE' - SAVE - указва дали да се запишат параметрите при изход от менюто. Опции: YES/NO.


ДИАГРАМА
Промяна на границата

Програмируем брояч STS - 222 - 08


ДИАГРАМА
Достъп до Меню за промяна на параметри

Програмируем брояч STS - 222 - 08


ДИАГРАМА
Меню за промяна на параметри

Програмируем брояч STS - 222 - 08
Програмируем брояч STS - 222 - 08
Програмируем брояч STS - 222 - 08
Програмируем брояч STS - 222 - 08

Програмируем брояч STS - 222 - 08
Програмируем брояч STS - 222 - 08


Габаритни размери

Програмируем брояч STS - 222 - 04


Допустими минимални разстояния между съседни уреди

Програмируем брояч STS - 222 - 04


Схема на свързване

Програмируем брояч STS - 222 - 04


Таблица с използвани символи

Програмируем брояч STS - 222 - 04


Електронните устройства са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна безопасност, без агресивни към материала на корпуса течности и газове.