Меню

Програмируем брояч STS 211 - 12


Програмируем брояч STS 211 - 12
Приложение
Технически
характеристики
Технически данни

Индикация: светодиодна
- 12 разрядна /2 реда по 6 разряда/- цифрова;
- ‘OUT 1’ - състояние на изход 1 - светодиод;
- ‘OUT 2’ - състояние на изход 2 - светодиод.
Захранване:
- захранващо напрежение :
220 V ac за модела STS - 211 - 06 xxx - 220,
90 - 220 V ac за модела STS - 211 - 06 xxx - S220, и
24V ac/dc за модела STS - 211 - 06 xxx - 24;
- консумирана мощност - < 3VA.
Входове: 3 цифрови, програмируеми / PNP/NPN / - напрежение 10-30Vdc, ток - <10mA за всеки вход:
- INPUT 1 - броячен вход А;
- INPUT 2 - функционален/броячен вход В;
- INPUT 3 - вход ‘RESET’;
Минимална продължителност на входния сигнал - 100uS.
** - A,B /A,a, B,b/ - енкодер - 500kHz за модел STS - 211 - 06 xxE - xxx ;
Изход:
- реле - с превключващ контакт - за модела STS - 211 - 06 Rxx - xxx -3А - 250Vac, 3A - 30Vdc;
- оптрон - изолиран EC, за модела STS - 211 - 06 Oxx - xxx - 100mA - 30 Vdc / без защита от претоварване! /.
**Интерфейс Rs485 за модел STS - 211 - 06 xIx - xxx ;
Механично присъединяване: за лицев монтаж в отвор 90х45 , посредством скоби /в комплект/.
Електрическо присъединяване: винтови клеми .
Габарити: 48х96х140.
Материал: пластмаса.
Работен температурен диапазон: 0 .. +50°С.
Работна влажност: 0 .. 80% RH
Степен на защита:
- на панела - IP 40;
- на корпуса - IP 20;
- на клемите - IP 20.
Условия на съхранение:
- температура - -10 .. +60°С
- влажност - 0 .. 95% RH

** - опция - по заявка от клиента.

Описание

STS-211-12R/O//IE/-/S/220/24/ представлява 12 разряден /2 реда по 6 разряда/ програмируем брояч с 3 входа и 2 изхода, позволяващ работа в осем режима:
MODE_1 - Един 6 разряден брояч на събиране или изваждане, с индикация на нулиращата граница - посока на броене определена от параметър ‘DIR1’ и забрана по вход ‘INPUT 2’. Броячен вход - ‘INPUT 1’.
MODE_2 - Един 6 разряден реверсивен брояч с индикация на нулиращата граница - посока на броене определена от параметър ‘DIR1’ с реверсиране по ‘INPUT 2’. Броячен вход - ‘INPUT1’.
MODE_3 - Един 6 разряден реверсивен брояч, с индикация на нулиращата граница - събира по вход ‘INPUT 1’ и изважда по вход ‘INPUT 2’.
MODE_4 - Един 6 разряден реверсивен брояч с входове тип "енкодер” - вход А - ‘INPUT 1’ , вход В - ‘INPUT 2’; хардуерен енкодерен модул /опция/.
MODE_5 - Един 12 разряден брояч на събиране или изваждане - посока на броене определена от параметър ‘DIR1’ и забрана по вход ‘INPUT 2’. Броячен вход - ‘INPUT1’.
MODE_6 - Един 12 разряден брояч на събиране или изваждане -посока на броене определена от параметър ‘DIR1’ с реверсиране по вход ‘INPUT 2’. Броячен вход - ‘INPUT 1’.
MODE_7 - Един 12 разряден реверсивен брояч - събира по вход ‘INPUT 1’ и изважда по вход ‘INPUT 2’.
MODE_8 - Два 6 разрядни брояча на събиране или изваждане с по една граница - посоки на броене определени от параметъри ‘DIR1’ и ‘DIR2’. Броячен вход 1- ‘INPUT 1’. Броячен вход 2- ‘INPUT 2’.

Нулирането на показанието може да стане автоматично - при достигане на граница, или ръчно - във всеки един момент при сигнал по вход ‘INPUT 3’ или натискане на бутона ‘RESET’ /може де се забрани от менюто/.
Реакцията на изходите се определя от две програмируеми граници с улеснен достъп за промяна. Всеки от изходите може да се програмира за еднократно включване при достигане на зададената стойност или да се изработи импулс с определена продължителност.
Входовете на брояча са проектирани за работа с различни типове датчици (индуктивни, оптични, капацитивни) работещи с захранващо напрежение 10-30Vdc, като типа PNP или NPN се задава с параметър от менюто. При работа с механични контакти е предвиден програмируем филтър на входния сигнал /без MODE_5/.
Брояча има входен програмируем делител и входен програмируем множител.
Във всички режими /по време на задаване на границите или редактиране на параметри в менюто/ входовете са активни и брояча работи.
Като опции, по заявка от клиента, могат да се монтират :
- интерфеис Rs485 /описано в самостоятелно ръководство/;
- хардуерен модул - бързи енкодерни входове - 500kHz.
С цел защита от случайна или нежелана промяна на параметри, достъпа до менюто е защитено с парола.Промяна на границите

При натискане на бутон 'SELECT', когато броячът е в работен режим /не изисква парола/, на дисплея се изписва Граница 1- ‘LIMES1’. За неината промяна е необходимо да се потвърди с натискане на бутона 'SELECT'. На дисплея се изписва стойноста на първата граница.
Най - младшия /десния/ разряд мига - може да бъде редактиран. Стойноста се променя с бутона 'RESET'. С бутон 'SELECT' се избират следващ разряд. След последния разряд се преминава отново на първия.
С натискане на бутон 'MODE' се преминава към втората граница, като се записват промените на първата - на дисплея се изписва Граница2 - ‘LIMES2’ . За неината промяна е необходимо да се потвърди с натискане на бутона 'SELECT'. На дисплея се изписва стойноста на втората граница. Най - младшия /десния/ разряд мига - може да бъде редактиран. Стойноста се променя с бутона 'RESET'. С бутон 'SELECT' се избират следващ разряд. След последния разряд се преминава отново на първия.
Поредното натискане на бутон 'MODE' установява брояча в работен режим, като се записват промените.
/ Виж Диаграма - Промяна на границите/
За ‘MODE_6’ и ‘MODE_7’ 12 разрядната граница се задава, като в Граница 1 /‘LIMES1’/ се зададе младшата част, а в Граница 2 /‘LIMES2’/- старшата.


Достъп до меню за промяна на параметрите

Менюто за промяна на параметрите е защитено с парола. Паролата е 3003 - фиксирана и не може да се променя от потребителя.
Въвеждането на паролата и достъп за промяна на параметрите става посредством натискане на бутон ‘MODE’ на брояча. На дисплея се изобразява ‘_PASS_’.
Повторно натискане на бутон ‘MODE’ връща брояча в работен режим, а натискането на бутон ‘SELECT’ го установява в режим за въвеждане на парола - започва да мига най-левия разряд.
Чрез бутона ‘RESET’ се изреждат цифрите от 0 до 9. Желаната се потвърждава с бутона 'SELECT'.
След потвърждаване и на последната цифра, при вярно въведена парола се преминава към редактиране на параметрите.
При грешна парола на дисплея се изобразява ‘ERR_6’ и след три секунди брояча преминава в работен режим.
/ Виж Диаграма - Достъп до меню за промяна на параметрите/Промяна на параметрите

Параметрите се променят със следните бутони
- бутон 'MODE' избира следващ параметър;
- бутон 'SELECT' избира текущ параметър за редактиране /опции/;
- бутон 'RESET' редактира избрания параметър.
Ако не е избран параметър за редактиране, бутон 'RESET' служи за директен изход от менюто като на дисплея се появява 'SAVE'. Потвърждава се със бутон 'SELECT'. С бутон 'RESET' се избира 'YES/NO'. Потвърждава се с бутон 'MODE'. След изход от менюто на дисплея се появява надпис 'RDY'. Повторно потвърждение с бутон 'MODE' или изтичане на 3 сек. установяват брояча в работен режим.
/ Виж Диаграма - Меню за промяна на параметрите/


Забележка: При престой в меню за време по-голямо от 60 sec. без натискане на бутон, брояча автоматично преминава в работен режим без запис на променените параметри.


Описание на достъпните параметри за промяна

‘FRЕSЕT' - Factory RЕSЕT - зарежда или не заводски настройки. Опции: YES/NO ;
'MODЕ_x' - work MODЕ - избира работен режим. Опции: [1 .. 5];
'DIR_1' - DIRection - задава посока на броене на брояч 1. Опции: FORWard/BACKward;
'DIR_2' - DIRection - задава посока на броене на брояч 2 /‘MODE_8’/. Опции: FORWard/BACKward;
'EDGЕ_1 - EDGе - задава преден/заден фронт по който да брои брояч 1.Опции: RISE/FALL ;
'EDGЕ_2 - EDGе - задава преден/заден фронт по който да брои брояч 2 -
/‘MODE_8’/. Опции: RISE/FALL ;
'FILT_1' - input FILTer - входен филтър. Задава минималната продължителност на входния импулс при която да бъде отброен за брояч 1. Опции: [0 .. 200] ms.;
'FILT_2' - input FILTer - входен филтър. Задава минималната продължителност на входния импулс при която да бъде отброен - за брояч 2 /‘MODE_8’/. Опции: [0 .. 200] ms.;
'DIV_1' - input DIVider - входен делител - брояч 1. Опции: [1 .. 59999];
'DIV_2' - input DIVider - входен делител - брояч 2 /‘MODE_8’/. Опции: [1 .. 59999];
‘DPNT_1’ - Decimal PoiNT - десетична точка - брояч 1. Опции: без или след всеки разряд;
‘DPNT_2’ - Decimal PoiNT - десетична точка - брояч 2. Опции: без или след всеки разряд;
'MULT_1' - input MULTiplier - входен множител - брояч 1. Опции:[0,0001 .. 99,9999];
'MULT_2' - input MULTiplier - входен множител - брояч 2 / ‘MODE_8’/. Опции:[0,0001 .. 99,9999];
'INTYPE' - INput TYPE - задава типът на входовете. Опции: PNP/NPN;
‘OUT_1' - OUTput type - задава състоянието на изход 1. Опции: NO/NC - нормално отворен/нормално затворен;
'OUT_2' - OUTput type - задава състоянието на изход 2. Опции: NO/NC - нормално отворен/нормално затворен;
'PULS_1' - PULS - продължителност на изходния импулс на Изход1, при достигане на Граница 1. Опции [0,1 .. 19,9] sec. При '0' изхода остава постоянно задействан;
'PULS_2' - PULS - продължителност на изходния импулс на Изход 2, при достигане на Граница 2. Опции [0,1 .. 19,9] sec. При '0' изхода остава постоянно задействан;
CLR_1' - CLeaR counter 1- задава кога да се нулира брояч 1.
Опции:
NO_CLR - NО_CLеаR - не нулира,
LIMES1 - при достигане на граница 1 от брояч 1,
LIMES2 - при достигане на граница 2 от брояч 2,
RELAY1- при изтичане на времето на импулса на изход 1,
RELAY2- при изтичане на времето на импулса на изход 2;
'CLR_2' - CLeaR counter 2- задава кога да се нулира брояч 2 /‘MODE_8’/.
Опции:
NO_CLR - NО_CLеаR - не нулира,
LIMES1 - при достигане на граница 1 от брояч 1,
LIMES2 - при достигане на граница 2 от брояч 2,
RELAY1- при изтичане на времето на импулса на изход 1,
RELYA2- при изтичане на времето на импулса на изход 2;
’ON_RST' - ON ‘ReSeT’ - указва нулирането от бутон 'RESET'. Опции:
CLR_1 - нулира брояч 1,
CLR_2 - нулира брояч 2 /‘MODE_8’/,
BOTH - нулира и двата брояча /‘MODE_8’/,
NONE - не нулира - изключен;
’ON_IN3' - ON ‘Input 3’ - указва нулирането от вход 3. Опции:
CLR_1 - нулира брояч 1,
CLR_2 - нулира брояч 2 /‘MODE_8’/,
BOTH - нулира и двата брояча /‘MODE_8’/,
NONE - не нулира - изключен;

‘ENCODR’ - ENCODeR type - указва кои входове (брочяни или енкодерни) да се използват като енкодерен вход. Опции SOFTware/HARDware. **
‘RS-485’ - RS-485 интерфеис - разрешава/забранява комуникациите. Опции: ENABLEd/DISABLEed. **
‘BAUD’ - BAUDrate - задава скороста на интерфейса. Опции: 4800/9600/19200/38400. **
‘ADDR’ - device ADDRess - задава мрежов адрес на устройството.Опции: 1 - 98. **

’SAVE_?' - SAVE - указва дали да се запишат параметрите при изход от менюто. Опции: YES/NO.

** Параметърът е достъпен само ако е монтиран съответния модул.


ДИАГРАМА
Промяна на границата

Програмируем брояч STS 211 - 12


ДИАГРАМА
Достъп до Меню за промяна на параметри

Програмируем брояч STS 211 - 12


ДИАГРАМА
Меню за промяна на параметри

Програмируем брояч STS 211 - 12
Програмируем брояч STS 211 - 12
Програмируем брояч STS 211 - 12
Програмируем брояч STS 211 - 12
Програмируем брояч STS 211 - 12
Програмируем брояч STS 211 - 12


Габаритни размери

Програмируем брояч STS 211 - 12


Допустими минимални разстояния между съседни уреди

Програмируем брояч STS 211 - 12


Схеми на свързване

1. Стандартни цифрови входове

Програмируем брояч STS 211 - 12

2. Фото - растерен преобразувател.

- Фото - растерен преобразувател към цифрови входове.

Програмируем брояч STS 211 - 12

- Фото - растерен преобразувател към специализирани входове.

Програмируем брояч STS 211 - 12

3. Интерфейс RS-485.

Програмируем брояч STS 211 - 12


Таблица с използвани символи

Програмируем брояч STS 211 - 12


Електронните устройства са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна безопасност, без агресивни към материала на корпуса течности и газове.