Меню

Програмируем брояч STS - 202


Програмируем брояч STS - 202
Приложение
Технически
характеристики
  Програмируемият брояч STS-202-04 работи в режими на събиране или изваждане. Началното състояние на релето, както и неговата реакция при достигане на зададена стойност могат да се задават от потребителя. Възможен е режим на автоматично нулиране на брояча, при което се изработва импулс с продължителност от 1 до 10 секунди. Брояча може да работи с механичен контакт на входа или с електронен датчик тип NPN-отворен колектор, за който е изведено захранване +24V на 5 клема. Предвидено е ограничаване на входната честота посредством програмен филтър. Всички параметри на брояча се съхраняват в енергонезависима памет.

Функционални възможности : Режим на събиране или изваждане
Задаване на гранична стойност
Ръчно или автоматично нулиране
Ограничаване на входната честота
Вход: NPN при захранване 24 VDC
NO механичен контакт м-у 6 и 7 клема
Бързодействие: 4 kHz
50 Hz с включен филтър
Изход: Релеен - 5А / 2 x (NO+NC)
Индикация: 4 разрядна цифрова индикация
Реле червен светодиод
Събиране / изваждане - зелени светодиоди
Входен филтър - зелен светодиоди
Захранване: 24 VAC/DC (+/-20%) / 0.1 A
Габарити: 36 x 36 x 97 mm
Присъединяване: 11 позиционен кръгов куплунг
Работен температурен обхват: 0° - 50° C
Степен на защита: IP 40 (IP 20 за куплунга)

Габаритни размери

Програмируем брояч STS - 202


Схема на свързване

Програмируем брояч STS - 202


Програмиране

Промяната на параметрите става с натискане и задържане за 1 сек. на бутон MODE. Светват трите зелени светодиода. Релето не променя състоянието си.
1.Настройва се границата на сработване на релето посредством бутон SELECT за избор на разряд и бутон RESET за нарастване на стойността. Текущия разряд се индицира с точка до цифрата.
2.Повторното натискане на бутон MODE е за избор на режима на броене: събиране или изваждане. Използва се бутон SELECT. На дисплея се изписва "A_Up” или "A_Dn”, а състоянието се индицира със съответния светодиод.
3.Следващото натискане на бутон MODE е за избор на продължителността на нулиращия импулс при автоматично нулиране. На дисплея се изписва "B” и времето в секунди. Когато е "0” автоматичното нулиране се изключва. Използва се бутон SELECT.
4.Следващото натискане на бутон MODE е за избор на началното състояние на релето: NO или NC. На дисплея се изписва "C” и състоянието на релето. Използва се бутон SELECT.
5.Следващото натискане на бутон MODE е за включване на филтър за входния сигнал. На дисплея се изписва "F_On” или "F_OF”, а състоянието се индицира със съответния светодиод. Използва се бутон SELECT.
6.Следващото натискане на бутон MODE е за връщане в броячен режим.

Ръчното нулиране по всяко време става с натискане и задържане за 1 сек. на бутон RESET.

Електронните устройства са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна безопасност, без агресивни към материала на корпуса течности и газове.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАННИ :
работно напрежение24 V АС/ DC или 220V AC 50Hz
комутационна възможност5A/250V или 1250 VA
механична устойчивост20 x 100³ цикъла
електрическа устойчивост10 x 100³ цикъла
работна температура-10C....+75Сº
влажност RH 85%
Температура на съхранение-25..+55 °С, RH 85%
Степен на защита на панелаIP40
Виброустойчивост10...55 Hz амплитуда 0.35mm
Материал на корпусаABS