Меню

Оборотомер STS - 226 - 04


Оборотомер STS - 226 - 04
Приложение
Технически
характеристики
STS-226-4R/O/-S220/24/ представлява 4 разряден програмируем оборотомер с 4 входа и 2 изхода, служещ за измерване на оборотите на въртящи се обекти. Притежава входен делител от 1 до 9999, който може да се настройва от потребитела и стойността му се съхранява в енергонезависима памет. Устройството може да се използва и като скоростно реле, посредством 2 граници които могат да бъдат от 1 до 9999 rpm. Реакцията на изходите се определя от две програмируеми граници с улеснен достъп за промяна. Всеки от изходите може да се програмира за еднократно включване при достигане на зададената стойност. Входовете са проектирани за работа с различни типове датчици (индуктивни, оптични, капацитивни) работещи със захранващо напрежение 10-30Vdc, като типа PNP или NPN се задава с параметър от менюто. При работа с механични контакти е предвиден програмируем филтър на входния сигнал.
С цел защита от случайна или нежелана промяна на параметри, достъпа до менюто е защитено с парола. Оборотомерът съдържа три автоматично превключваеми режима на работа:1÷100 rpm; 100÷10000 rpm; 10000÷240000 rpm.

Технически данни

Индикация: светодиодна
- 4 разрядна - цифрова;
- ‘OUT 1’ - състояние на изход 1 - светодиод червен;
- ‘OUT 2’ - състояние на изход 2 - светодиод червен.
Захранване:
- захранващо напрежение :
90 - 220 V ac за модела STS - 226 - 4R/O/ - S220, и
24V ac/dc±15% за модела STS - 226 - 4R/O/ - 24;
- консумирана мощност - < 3VA.
Входове: 4 цифрови, / PNP/NPN / - напрежение 10-30Vdc, ток - <10mA за всеки вход:
- INPUT 1 - вход ;
- INPUT 2 - инвертира състоянието на OUT 1;
- INPUT 3 - инвертира състоянието на OUT 2;
- INPUT 4 - спира отчитането и задържа стойността;
Минимална продължителност на входния сигнал - 125µs (4kHz при 50% запълване).
Изход:
- реле - за модела STS - 226 - 4R - S220/24/ - с превключващ контакт за изход 1 и нормално отворен за изход 2 - 3А - 250Vac, 3A - 30Vdc;
- оптрон - изолиран, за модела STS - 226 - 4O - S220/24/ - 100mA - 30 Vdc / без защита от претоварване! /.
Механично присъединяване: за лицев монтаж в квадратен отвор 46х46мм , посредством пластмасови скоби /в комплект/.
Електрическо присъединяване: винтови клеми - разглобяеми.
Габарити: 48х48х100мм.
Материал: пластмаса.
Работен температурен диапазон: 0 .. +50°С.
Работна влажност: 0 .. 80% RH
Степен на защита:
- на панела - IP 40;
- на корпуса - IP 20;
- на клемите - IP 20.
Условия на съхранение:
- температура - -10 .. +60°С
- влажност - 0 .. 95% RH

Промяна на границите

Границите се променят чрез натискане на бутон 'LIMES', когато оборотомера е в работен режим /не изисква парола/. На дисплея се изписва граница 1 - ‘LIM 1’. Чрез повторно натискане на бутона 'LIMES’, се избира граница 2. Следващо натискане на бутона, връща оборотомера в работно състояние. Желаната за промяна граница се потвърждава с бутона 'SELECT'. На дисплея се изобразява стойноста на границата, като най - младшия /десния/ разряд мига /може да бъде редактиран/. Стойноста се променя с бутона 'RESET'. С бутон 'SELECT' се избират следващ разряд. След последния разряд се преминава отново на първия. Бутон 'MODE' установява оборотомера в работен режим, като се записва вече променената граница. / Виж Диаграма - Промяна на границите/


Достъп до меню за промяна на параметрите

Менюто за промяна на параметрите е защитено с парола. Паролата е 1215 - фиксирана и не може да се променя от потребителя. Въвеждането на паролата и достъп за промяна на параметрите става посредством натискане на бутон ‘MODE’ на оборотомера. На дисплея се изобразява ‘PASS’. Повторно натискане на бутон ‘MODE’ връща оборотомера в работен режим, а натискането на бутон ‘SELECT’ го установява в режим за въвеждане на парола - започва да мига най-левия разряд. Чрез бутона ‘RESET’ се изреждат цифрите от 0 до 9. Желаната се потвърждава с бутона 'SELECT' , с което се преминава на следващия разряд. След потвърждаване и на последната цифра, при вярно въведена парола се преминава към редактиране на параметрите. При грешна парола на дисплея се изобразява ‘ERR’ и след три секунди оборотомера преминава в работен режим. / Виж Диаграма - Достъп до меню за промяна на параметрите/Промяна на параметрите

Параметрите се променят със следните бутони
- бутон 'MODE' избира следващ параметър;
- бутон 'SELECT' избира текущ параметър за редактиране /опции/;
- бутон 'RESET' редактира избрания параметър.
За да бъдат записани направените промени, от менюто трябва да се излезе със запис на параметрите - 'SAVE'. Потвърждава се със бутон 'SELECT'. С бутон 'RESET' се избира 'YES'. Потвърждава се с бутон 'MODE'. След изход от менюто на дисплея се появява надпис 'RDY'. Повторно потвърждаване с бутон 'MODE' оборотомета се установява в работен режим.
/ Виж Диаграма - Меню за промяна на параметрите/Забележка: При престой в меню за време по-голямо от 60 sec. без натискане на бутон, оборотомера автоматично преминава в работен режим без запис на променените параметри.


Описание на достъпните параметри за промяна


‘ FLT ’ - входен филтър от 20 ms. Задава минималната продължителност на входния импулс при която да бъде отброен. ;
‘ DLY1 ‘ - времезакъснение на изход1.Опции: [1 .. 99]s;
‘ DLY2 ‘ - времезакъснение на изход2.Опции: [1 .. 99]s;
‘ DIV ‘ - входен делител. Опции: [1 .. 9999];
‘ INP ‘ - задава типът на входовете. Опции: PNP/NPN;
‘ OUT1 ‘ - задава състоянието на изход 1. Опции: NO/NC - нормално отворен/нормално затворен;
‘ OUT2 ‘ - задава състоянието на изход 2. Опции: NO/NC - нормално отворен/нормално затворен;
’ SAVE ‘ - указва дали да се запишат параметрите при изход отменюто. Опции: YES/NO.


Схема на свързване

Оборотомер STS - 226 - 04


ДИАГРАМА
Промяна на границата

Оборотомер STS - 226 - 04


ДИАГРАМА
Достъп до Меню за промяна на параметри

Оборотомер STS - 226 - 04ДИАГРАМА
Меню за промяна на параметри

Оборотомер STS - 226 - 04
Оборотомер STS - 226 - 04
Оборотомер STS - 226 - 04


Таблица с използвани символи

Оборотомер STS - 226 - 04


Габаритни размери

Оборотомер STS - 226 - 04


Електронните устройства са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна безопасност, без агресивни към материала на корпуса течности и газове.