Меню

Електонен оборотомер STS 206


Електонен оборотомер STS 206
Приложение
Технически
характеристики
  Електронният оборотомер е микропроцесорно устройство, което служи за измерване оборотите на въртящи се обекти. Индикацията е 4-разрядна, светодиодна, с височина на цифрата 10мм. Позволява работа с различни видове датчици: индуктивни, оптични, магнитни, като не се препоръчва използването на механични контакти. Типа вход ( NPN или PNP) се указва при заявка. Може да се задава предварителен делител на входните импулси.
Устройството притежава реле, което се управлява от две предварително зададени граници, като едната (LIM1) включва релето, а другата (LIM2) го изключва при нарастване на показанието. Възможно е задаване на времезакъснение за задействане на релето. Всички параметри се запазват в енергонезависима памет.

Обхват на измерваните обороти:
- От 10 до 9999 оборота в минута (от 1 до 9999 при вх. делител >10)
Точност:
- по-голяма от 0.05% в целият измерван обхват
Стойност на входният делител:
- от 1 до 9999
Стойност на границите на сработване на релето:
- от 1 до 9998
Стойност на времезакъснението за релето:
- от 0.1 до 99.9 секунди
Минимална продължителност на входния импулс: >0,2 ms
Собствена консумация: <40mA
Захранване:
- 220Vac +/-20%
- 24Vdc +/-20% , 18Vac +/-20%
Изходи:
- реле 2хNO/NC 250V/5A при активен товар
- захранване за сензор: 24V DC, max 25mA
Вход: NPN/PNP по заявка
Индикация:
- Четириразреден седемсегментен дисплей
Клавиатура:
- Бутони SET, MODE,UP на лицевия панел
Материал на корпуса: Пластмаса
Размери: 48 x 48 x 103 mm
Присъединяване: 11-изводен кръгъл куплунг
Работна температура: 0° - 50° C
Защита: IP 40 (IP 20 за куплунга)

Габаритни размери

Електонен оборотомер STS 206


Схема на свързване

Електонен оборотомер STS 206


Настройка:

Промяна на границите на сработване на релето: Натиска се и се задържа за 1 секунда бутон SET. На дисплея се изписва LIM1 и след това стойността на граница 1. Най-дясната цифра мига и може да се промени с бутон UP. С бутон MODE се избира следващата цифра и се променя по същия начин. Действията се повтарят докато е необходимо. За излизане и запаметяване се натиска бутон SET за 1 секунда. На дисплея се изписва LIM2 и след това стойността на граница 2. Настойва се по същия начин. След натискане на бутон SET за 1 секунда, устойството се връща в работен режим с новите граници.
При показание над граница LIM1 и/или под граница LIM2, релето е включено. Стойността на двете граници може да е от 0001 до 9998, като при 0000 и 9999 релето не се използва. Двете граници могат да се разминават, но при еднакви стойности релето се изключва.
Промяна на параметри: Натискат се двата бутона SET и MODE и се задържат за 3 секунди. На дисплея се изписва PRE и стойността на предварителния делител. Най-дясната цифра мига и може да се промени с бутон UP. С бутон MODE се избира следващата цифра и се променя по същия начин. Действията се повтарят докато е необходимо. За излизане и запаметяване се натиска бутон SET за 1 секунда. На дисплея се изписва DLY и стойността на времезакъснението. Настройва се по същия начин. След натискане на бутон SET за 1 секунда устройството се връща в работен режим с новите параметри.
Стойността на предварителния делител може да е от 0001 да 9999. Времезакъснението е в границите 00.0 до 99.9 секунди.
Ако не се натисне бутон в продължение на 30 секунди, устройството се връща в работен режим без запис на промените.
При подаване на захранване, оборотомера автоматично зарежда параметрите си и започва да отчита входните импулси. За пълно показание на дисплея е необходимо да постъпят поне 16 входни импулса. При превишаване на обхвата, на дисплея се изписва 9999 и започва да мига.
При кратковременно натискане на бутон UP в работен режим, показанието на дисплея се задържа за 3 секунди.

Електронните устройства са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна безопасност, без агресивни към материала на корпуса течности и газове.