Меню

Оптичен постоянотоков датчик за мътност OTD100


Оптичен постоянотоков датчик за мътност OTD100
Приложение
Технически
характеристики
Устройството представлява оптичен датчик с два аналогови токови изхода /4-20mA/ за следене мътност на флуид. Изходите са с еднакви показания и имат възможност да се настроят по две точки от обхвата на датчика - тока расте с помътняване на флуида.За избягване на нежелано разколебаване на изходния сигнал при почистване на оптичната система или други манипулации, е предвиден вход за задържане на показанието - ‘HOLD’.

Технически данни

Захранващо напрежение : 14-30Vdc.
Собствена консумация: < 0,1A.
Време за първоначално установяване: < 1 секунда.
Време за реакция: < 10 милисекунди.
Изводи:
- кафяв - захранващо напрежение: +Vcc;
- бял - захранващо напрежение: GND;
- зелен - токов изход 1: 4..20 mА / 0 mА в режим на обучение/;
- жълт - токов изход 2: 4..20 mА / 0 mА в режим на обучение/;
- сив - функционален вход, за обучение и управление: HOLD в работен режим /управлява се с +Vcc/.
Електрическо присъединяване: кабел 5х0,25мм2 с дължина 5м.
Механично присъединяване: 4 глухи резбови отвора М6 с дълбочина 10мм.
Габарити: Ф70 х 76 mm
Материал: алуминий.
Работна температура: 0 .. +50°С.
Степен на защита: IP65.
Условия на съхранение:
- температура - -20 .. +80°С;
- влажност - 0 .. 85% RH.

Настройка

Настройват се граничните положения на изходите по желана от клиента мътност. Неоходим е пулт за обучение който се свързва към датчика по посочената схема. Последователноста е следната:
1. Влизане в режим на програмиране.
При изключено захранване се натиска бутона и се задържа. Включва се захранването. Светодиода светва. След 2 секунди се отпуска бутона. Светодиода премигва 3 пъти - режим на програмиране.
2. Програмиране на минимална мътност - за 4mA.
При флуид с минимална мътност се натиска бутона и се задържа за 2 секунди. При отпускане, светодиода мигва. Стартира процес на обучение за минимална стойност. След завършване светодиода премигва 3 пъти.
3. Програмиране на максимална мътност - за 20mA.
При флуид с максимална мътност се натиска бутона и се задържа за 2 секунди. При отпускане, светодиода мигва. Стартира процес на обучение за максимална стойност. След завършване светодиода премигва 3 пъти. Датчика преминава в работен режим.
За коректно обучение, последователноста е задължителна, и се извършва без изключване на захранването!
В режим на обучение тока на изходите е 0mA.

Оптичен постоянотоков датчик за мътност

Оптичен постоянотоков датчик за мътност

Монтаж

С цел предотвратяване натрупване на утайки и задържане на въздушни мехури по оптичната система е необходимо датчика да се монтира с хоризонтирана оптична равнина. За добра работа на датчика, е необходима свободна зона пред него над 30mm.