Меню

Индуктивни датчици за постоянен ток серия IDT


Индуктивни датчици за постоянен ток серия IDT
Приложение
Технически
характеристики

Индуктивни датчици за постоянен ток с функция "Обучение" IDT


ОСОБЕНОСТИ:
- Микропроцесорен контрол.
- Функция - обучение за разстоянието на действие Sa и адаптиране към околната среда.
- Увеличено разстояние на сработване в сравнение с класическата технология.
- Един универсален ключов изход с възможности:
- чрез превключване изводите за захранване - NO / NC
- чрез пресвързване изводите на изхода - PNP / NPN.
- Защити на изхода:
- оптически изолирана изходна верига
- тригерна защита на изхода от претоварване
- Вариант на изпълнение в метален корпус с метално чело, по-добре защитен от химически и механични въздействия.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ БДС EN60947-5-2:
- Захранващо напрежение Ub 10 - 30V dc
- Собствена консумация Io < 15 mA
- Максимално приложено напрежение на изхода +35V dc
- Максимална честота на превключване F в съответствие с Табл.1
- Максимално остатъчно напрежение Ud < 1,5V
- Товарен ток Ie 200 mA
- Номинално разстояние на включване Sn в съответствие с Табл.1
- Настройваемо разстояние на действие Sa от 10% до 100% Sn
- Хистерезис H в съответствие с Табл.1
- Повторяемост на точката на включване R < 5%Sn
- Температура на експлоатация Tamb -20 - +80ºС
- Температура на съхранение Tstg -30 - +90ºС
- Степен на защита БДС EN60529 IP67
- Материал на корпуса месинг, хромиран
- Присъединяване кабел 2 метра.
- Обвивка на кабела полиуретан.

Индуктивни датчици за постоянен ток

Индуктивни датчици за постоянен ток


Индуктивни датчици за постоянен ток


НАСТРОЙКА:
Обучението да се извършва при вече монтиран датчик - за да се адаптира към околната среда : близко разположени метални обекти, крепежи и др.
По време на обучението НЕ ТРЯБВА да се променя положението на датчика, обекта и околните метални части.
1.Захранването се включва за време повече от 1min..
2.Обектът за задействане на датчика се поставя на положение, при което изходът желаем да бъде изключен. Забележка: за постигане на максимално разстояние на работа обектът да се отстрани. Захранването се изключва.
3.Подава се сигнал за настройка - изводът за настройка /сив/ се свързва към ‘маса’ / 0V/. Включва се отново захранването. Светодиодът започва да мига. 4.Прекъсва се сигналът за настройка - изключва се сивият проводник от маса. Датчикът запомня границата - светодиодът намалява честотата на мигане. 5.Обектът се поставя на необходимото положение за включване Sa / за максимално постижимо разстояние - виж Sn от таблица 1/. За кратко - 1sec.- се подава сигнал за настройка. След изключване на сигнала, границата се запомня и изходът остава включен - светодиодът свети непрекъснато. След завършване на настройката изводът да се изолира надеждно.
Разликата от двете граници /хистерезис/ трябва да не по-малка от 10%Sa.
Ако светодиодът не светне - настройката е некоректна : зададено е или много голямо разстояние, или много малък хистерезис или е имало смущения при процеса на настройка. Некоректната настройка - прекалено малък хистерезис или много по-големи разстояния от посочените в табл.1 водят до нестабилна работа на датчика.
За нова настройка се повтарят точки от 1 до 5.

ОБЩИ УСЛОВИЯ за експлоатация на индуктивни датчици:
Датчиците са неремонтируеми изделия. Предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда без агресивни към корпуса и кабела течности и газове.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ МОНТАЖ :
Mонтажът да изключва прилагането на усилия върху корпуса или кабела. Датчиците да се закрепват чрез приложените в комплекта гайки .
Внимание! В зоната на главата на датчика допустимият момент за затягане на гайките се намалява наполовина! Допустим затягащ момент: M12x1 - 15Nm, M18x1 - 40Nm

Индуктивни датчици за постоянен ток


Обозначение